سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی رویکردهای نوین در حسابداری دولتی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

سعید سعیدااردکانی – دانشیار دانشکده مدیریتو حسابداریدانشگاه یزد
حمید ابومحمدی – عضو هیأت علمی گروه مدیریتو حسابداری جهاد دانشگاهی یزد
بابک ده موبد – عضو هیأت علمی گروه مدیریتو حسابداری جهاد دانشگاهی یزد

چکیده:

حسابداری دولتی در واقع نماد پاسخگویی دولت و پاسخ خواهی مردم از دولت است و مردم از طریق نظام گزارشگری مالی کارآمد، قادر خواهند بود که از چگونگی ارائه خدمات، نحوه مصرف منابع، استفاده و نگهداری اموال و دارایی ها، آگاه گردند و عملکرد مسئولین را مورد ارزیابی قرار دهند. در این پژوهش با بررسی وضع موجود اجرای حسابداری دولتی در ایران و مطالعه سابقه تحقیق هدف این است تا به رویکردی نوین در حسابداری و گزارشگری مالی دولت دست یافت. در نظام نوین حسابداری دولتی استفاده از مبنای تعهدی و تاکید بر اندازه گیری جریان منابع اقتصادی، مورد توجه اساسی قرار گرفته است. به همین دلیل گزارشهای مالی مستخرج از نظام نوین حسابداری دولتی، اطلاعات لازم و کافی در خصوص درآمدها، هزینه ها، داراییها (جاری و غیر جاری)، بدهی ها (جاری و غیر جاری) و خالص داراییها را منعکس و سیمای کلی وضعیت، شرایط و نتایج عملیات مالی کشور را ترسیم می نماید. نتایج این تحقیق همچنین نشان می دهد که از مسائل و مشکلات موجود در زمینه گزارشگری مالی میتوان از عدم قدرت پاسخگویی سریع و به موقع به نیازهای اطلاعاتی مشتریان، وجود قوانین و مقررات متعدد و نبود پاسخگویی که مفهومی کردن آننیازمند اطلاعات قابل اتکا، قابل فهم، صحیح و به موقع برای استفاده کنندگان می باشد و نیز عدم گزارشگری مالی شفاف، چیزی که شهروندان از مردم سالاری در سطح دولت انتظار دارند، نام برد. همچنین شرایط لازم برای تحقق حداقل استاندارد شفافیت بودجهای بیان شد و پیشنهاداتی کاربردی همچون تغییر نظام بودجه ریزی در ایران، تغییر فرهنگ مدیریت، توجه و گرایش به عملکرد و نتایج حاصل از برنامههای نوین حسابداری دولتی، تقویت انضباط مالی، بکارگیری بهینه عوامل نظارتی و ایجاد دولتهای سایه مطرح گردید که لزوم توجه بیشتر متولیان و سیاستگذاران بخش دولتی را می طلبد.