سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای جنگلها و محیط زیست ضامن توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

رویا سیفی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی سا
مجید لطفعلیان – عضو هیئت علمی گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
آیدین پارساخو – دانشجوی دکتری مهندسی جنگل دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

بهره برداری از جنگل یک نوع برداشت چوب از درختان جنگلی است که مترادف با موازین علمی و فنی و زیست محیطی باشد و در عین حال از اصول اقتصادی اجتماعی پیروی نماید. بهره برداری همواره با اثرات تخریبی به اکوسیستم جنگلی همراه بوده است. از طرفی به عنوان یک نیاز بیولوژیک جنگل ضروری می باشد، زیرا دستیابی به ارتقای کمی و کیفی توده های جنگلی و فراهم نمودن شرایط مناسب برای استقرار نهال و تجدید حیات در گرو اجرای مناسب و اصولی عملیات بهره برداری است. با توجه به لزوم بهره برداری و در نظر گرفتن اثرات تخریبی آن انتخاب بهترین روش بهره برداری در جنگلهای شمال امری اجتناب ناپذیر است. نتایج تحقیق حاضر نشان داده است که در جنگلهای شمال روش گرده بینه به دلیل توپوگرافی منطقه، خسارت کمتر به توده و خاک، قطور بودن درختان بهترین روش خروج چوب می باشد