سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مسعود بیژنی – دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
حوریه مرادی – دانش
علیرضا مرادی – دانشجوی کارشناسی مدیریت جهانگردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد استان کرم

چکیده:

یکی از کلیدهای موفقیت، پایداری و پیشرف همه جانبه محیطهای روستایی، توجه به نقاط قوت مناطق روستایی در جهت حل انبوهى از مشکلات موجود در محیط روستاست. اکوتوریسم به عنووان گونه ای از گردشگری دوران پست مدرنیسم کوه در پی شکل گیری مفاهیمی چون توسعه پایدار تولد یافته است، با ظرفیت هایی که دارد، می تواند فرصت توسعه روستایی را در هموه ابعواد آن ایجاد کند و به عنوان راهکار اساسی توسعه روستایی مطرح شود. از اینرو در این مقالوه سوعی بور آن شوده اسوت کوه از طریوق مطالعه مروری و کتابخانه ای به اهمیت نقش جاذبه های اکوتوریستی در روستاها جهت دستیابی به توسعه پایدار در راستای تحقوق اهداف جهاد اقتصادی تأکید گردد، به عبارتی این مقاله بر روی جاذبه های اکوتوریستی کوه منجور بوه افزایش درآمود روسوتاییان، افزایش میزان مشارکت روستاییان در سیاستگذاری و سیاست سازی، آموزش روستاییان در جهت توسعه پایدار، آماده نمودن افوراد برای تأسیس و مدیریت صنایع کوچک روستایی و در نتیجه توسعه آنها، توسعه و بهبود زیرساختهای ارتباطی، افزایش فرصوت هوای شغلی، جلوگیری از مهاجرت اقشار جوان روستایی تأکید ویژه دارد.