سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا سپاسدار – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

رودخانه های آلوده بیماریهای مختلفی ازجمله بیماریهای پوستی گوارشی کچلی تنفسی و غیره را منجر می شود و دراثر سموم مختلف حاصل ازپسماندهای شهری و صنعتی می توانند مسمومیت هایی حاصل ازعناصرسنگین موجوددرخاک و اب که ماندگاری زیادی دارند همانند جیوه ارسنیک کادمیم سرب بیماریهای دیگری ازجمله سرطانها را منجر شوند ازطرفی اهمیت رودخانه های الوده زمانی دوچندان خواهد شد که دراثرفعالیت های تکنونیکی مخصوصا گسلها تشکیل شده باشند چرا که به لحاظ تکتونیکی بودن قادرخواهند بود که آب و آلودگی را تا اعماق زمین به راحتی منتقل کنند و منابع عظیم اب شیرین را درخطرالودگی قرار دهند و نهایتا بیماریهای اپیدمی و خطرناکی همانند وبا را منجر شوند. به همین منظور رودخانه میانرود شیراز که درمجاورت شهرکهای صنعتی و مدخل فاضلابهای شهری و پسماندهای بیمارستانی قرار دارد با دستگاه ژئوفیزیکی به روش اشلمبرژه بطورموردی بررسی شد.