سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه سعیدی مسینه – کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی

چکیده:

مقدمه : معنویت در سازمان، نظر بسیاری از رهبران و مدیران را در سطوح مختلف به خود جلب کرده است. برر این اساس، بسیاری از آن ها معنویت را به عنوان منبعی پایدار برای سازمان تلقی می کنند که میتواند به آنها در زمانهای پرتلاطم و آشوب زده، یاری رساند و تناقض نمایی نظم و بین ظمی در سازمان را حل وفصل کند. ایا افراد کارکنان را با استفاده از چشم انداز معنوی و ایجاد زمینه های فرهنگی بر اساس ارزش های انسانی برمی انگیزانند تا کارکنانی توانمند، دارای بهره وری بالا، متعهد و با انگیزه را تربیت و پرورش دهند . هرد ازایا پژوهش بررسی نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرضا می باشد. روش بررسی: ایا پژوهش از نوع پیمایشی و درسال ۱۳۹۳ انجام گرفته و جامعه آماری آن،کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان شهرضا بوده است.تعداد نمونه ۱۴۴ نفر و روش نمونه گیری به صورت تصادفی بود. ابزار گردآوری داده ها،پرسشنامه با پایایی و روایی تایید شده در مطالعات قبلی می باشد. با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های آماری Spearman داده ها آنالیز و واریانس تحلیل گردید. یافته ها: پژوهش حاکی از آن است که شش بعد رهبری معنوی( چشم انداز سازمانی، عشق به نوع دوستی، ایمان به کار، معنی داری در کار، عضویت در سازمان و بازخورد عملکرد با توانمندسازی کارکنان رابطه معنی دار و مثبت دارند و فقط بعد تعهد سازمانی با توانمندسازی رابطه معنی دار ندارد.نتیجه گیری: رهبری معنوی با فراهم نمودن شرایط مساعد و حمایت کننده برای کارکنان، موجب می شود تا آنها با تلاش در جهت تحقق اهدا سازمان، نیازها و اهدا خود را برآورده کنند و توانایی های بالقوه ی خود را آشکار سازند