سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی صادقی – دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران
مصطفی صادقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی

چکیده:

درجهانی پویا از مباحث علمی و تحولات سیاسی طبیعی است که تحولات سیاسی طبیعی است که تحولات چشمگیری دراوضاع اجتماعی سیاسی اقتصادی و فرهنگی کشورها بهوجود آید این امر بدون شک اثرات شگرفی برتعاملات یا تقابل شهروندان و حکومت ها خواهد داشت دراین مسیر حکومتی موفق و سربلند خواهد بود که به بهترین شکل و به نحوی مسالمت آمیز روابط شهروندان و حکومت را از نوپایه ریزی کند به عبارت دیگر تغییرات درروابط شهروندان و دولتمردان و خواسته ها ی رو به ازدیاد شهروندان که منطبق با نیازهای روز جامعه است را به بهترین شکل انجام دهد. این خواسته ها زمانی به بهترین شکل به ثمر خواهد رسید و برآورده میش وند که ارایه آنها از سوی شخص واحدی به عنوان رهبرانقلاب که مورد قبول و تایید اکثریتشهروندان قرار گرفته باشد بیان شونددرغیر این صوت بیان پراکنده و گاه متناقض آرا و نظرات مردم یا سرکوب و به نتیجه نخواهد رسید و یا از مسیر اولیه واهداف عالی ان منحرف خواهد شد. این تحقیق درپی آن است که با استفاده ازمنابع کتابخانه ای و اینترنتی و با روش توصیفی – تحلیلی نقش رهبری درپیروزی تاخیر شکست یا انحراف انقلابهای ناشی از بیداری اسلامی را تبیین کند.