سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فخریه حمیدیان پور – استادیار دانشگاه خلیج فارس بوشهر
حبیبه فیروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خلیج فارس
سمیرا کریمی قهفرخی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

در بازار رقابتی نیاز مبرمی به توسعه و بهبود انعطاف پذیری و نیز پاسخگویی سازمان وجود دارد. امروزه بسیاری از سازمانها و شرکتها با رقابت فزاینده پایدار و نامطمئنی رو به رو هستند که به واسطه نوآوری های تکنولوژی تغییر محیط های بازاری ونیازهای در حال تغییر مشتریان، شدت یافته است. یکی از راه های پاسخگویی به این عوامل تغیر و تحول سازمانی چابکی است. در چنین شرایطی، مستلزم تغییر در فعالیتها و وظایف سازمانی و چگونگی اداره به واسطه رهبری سازمانهاست. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی نقش رهبری تحول گرا در ایجاد چابکی در بانکها انجام شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده ونمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام گرفته است. یافته ها با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که بین رهبری تحول آفرین و چابکی سازمانی در بانکها دولتی شهر بوشهر ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.