سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسن قنبری – مربی
احسان آقاجانی –

چکیده:

نظام آموزش عالی کشور برای حل مسائل خود درپیشبرد برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی سیاسی فرهنگی کشوردرزمینه آموزش نیازمند ایفای نقش مثبت با توجهبه سندهای راهبردی همچون سند چشم انداز ۱۴۰۴ می باشد وجود تحولات فزاینده درحوزه آموزش عالی نیاز به جهت دهی و هدایت صحیح بوده و همانند سایربخشهای اجتماعی به رهبری نیاز دارد به همین دلیل دراین مطالعه رهبری درآموزش عالی مورد بررسی قرارگرفته و با توجه به سند چشم انداز بیست ساله ضرورت رهبری آموزش عالی وایجاد دانشگاه کارافرینی ازطریقان پرداخته شد نویسندگان درمقاله علمی تحلیلی حاضر به ابعادگوناگون رهبری درآموزش عالی دانشگاه کارافرین پرداخته و با الهام از سند چشم انداز نقش و نحوه بکارگیری رهبری درنظام آموزش عالی را برای رسیدن به آرمانهای مطلوب جامعه موردتحلیل قرار دادند.