سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فاطمه آزرمی – دانش آموخته گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
عبدالله حاتم زاده – دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان
راضیه اکبری – دانشجوی دکتری گیاهان زینتی دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیلان

چکیده:

رنگدانه سیانیدین- ۳-گلوکوزاید یکی از رایج ترین آنتوسیانین هاست که مسئول تولید رنگهای قرمز و مایل به قرمز در گلها می باشد. در این تحقیق مقدار این رنگدانه و تاثیر آن بر میزان آنتوسیانین کل و ویژگیهای کمی و کیفی رنگ در چهار جنس زینتی مورد بررسی قرار گرفت. براساس جدول استاندارد رنگ رویال، گلهای آلسترومریا با رنگ ظاهری گلبهی، رز به رنگ قرمز روشن، کالانکوئه به رنگ صورتی مایل به قرمز و گلایول به رنگ سرخابی همگی در گروه رنگ صورتی قرار گرفتند که به ترتیب با شماره های رنگ D58 و D44 و D52 و B68 کدگذاری شدند. تفاوت معنی داری در میزان آنتوسیانین کل بین هر چهار جنس مشاهده شد. بالاترین میزان آنتوسیانین کل مربوط به رز و کمترین آن مربوط به آلسترومریا بود. میزان سیانیدین -۳-گلوکوزاید در گلایول، آلسترومریا، رز و کالانکوئه به ترتیب ۶۹/۴ و ۳۴/۳ و ۷۹/۶ و ۷۳/۱ درصد بود . بین رز و کالانکوئه تفاوت معنی داری در میزان سیانیدین- ۳-گلوکوزاید مشاهده نشد. همبستگی مثبت و معنی داری بین درجه اشباع رنگ و میزان سیانیدین- ۳-گلوکوزاید (۰/۹۷=R2) مشاهده شد، در حالیکه همبستگی بین میزان رنگ مایه و نوع آنتوسیانین معنی دار نبود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که ترکیب انواع آنتوسیانین ها نقش تعیین کننده ای بر رنگ گلها دارد.