سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجتبی غریبی – دوره دکتری مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران،
سعیده فروتن اقلیدی – کارشناس ارشد MBA ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

تسهیم دانش یک نیروی موثر بر بقای سازمان شناخته شده است. اما هنوز عواملی که این رفتار را در بین کارکنان ارتقا دهد و یا آن ها را به چنین کاری تشویق کند به صورت ضعیفی مورد بررسی قرار گرفته است. شناسایی عواملی که کارکنان را به تسهیم دانش برانگیزاند و هم برای کارکنان و هم برای سازمان منافعی را ایجادکند،یکی از اولویت های اساسی سازمان های امروزی است. این تحقیق با هدف شناسایی یکی از عوامل موثر بر تسهیم دانش یعنی رفتار شهروندی سازمانی انجام شده است. جامعه آماری شامل کارکنان یک سازمان عمومی بوده که حجم آن ۲۳۰ نفر می باشد. حجم نمونه برابر با ۱۶۶ نفر بوده که به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد رفتار شهروندی سازمانی در سطح اطمینان ۹۹ درصد موجب تسهیم دانش می گردد