سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناختی کودک و نوجوان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد عباسی – دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز
محمد حجتی – کارشناس ارشد آموزش و پرورش تطبیقی ، کارمند آموزش و پرورشهرسین
ناصر ویسی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور هرسین

چکیده:

این مطالعه تاثیر رضایتمندی روانی بر کفایت اجتماعی نوجوانان را بررسی می کند. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دبیرستانی شهر هرسین می باشد که در سال تحصیلی ۹۰-۸۹ مشغول به تحصیل بودند، که نمونه ای به تعداد ۴۷۱ نفر به صورت نمونه گیری تصادفی از چهار مدرسه (دو مدرسه دخترانه و دو مدرسه پسرانه) انتخاب شدند ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارتند از: پرسشنامه رضایتمندی روانی ریف PwI) که شش بعد دارد، شامل خودپیروی، تسلط بر محیط، رشدشخصی، ارتباط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی و پذیرش خود و پرسشنامه کفایت اجتماعی که چهار بعد مهارت رفتاری، مهارت شناختی، مهارت های هیجانی و آمایه های انگیزشی را در بر می گیرد برای تعیین تاثیر رضایتمندی روانی بر کفایت اجتماعی از مدل معادلات ساختاری SEM) استفاده شد. در مدل مورد مطالعه رضایتمندی روانی شش بعد و کفایت اجتماعی چهار بعد داشت. نتایج حاصل به کمک نرم افزار AMOS نشان داد مدل برازنده است و تمام ابعاد نیز معنادارند.