مقاله نقش رسانه ها در جهاد اقتصادی ورزش قهرمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش از صفحه ۱۳ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: نقش رسانه ها در جهاد اقتصادی ورزش قهرمانی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انواع رسانه ها
مقاله جهاد اقتصادی
مقاله ورزش قهرمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ظهرابی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: صابونچی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رهام مهدیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقیق حاضر با هدف تبیین نقش انواع رسانه ها به عنوان یکی از ابزار موثر در جهاد اقتصادی در عرصه ورزش، مبتنی بر هشت راهکار منتخب توسعه ورزش قهرمانی کشور انجام گرفت. دیدگاه ۷۵نفر از ۱۰۴ نفر دستاندرکاران فدراسیون های ورزشی که بر اساس جدول حجم نمونه کوهن انتخاب شده بودند جمع آوری شد. ابزار اندازه گیری پرسش نامه ۵۶ سوالی محقق ساخته با روش دلفی بود. روایی پرسش نامه به شکل صوری و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ۰٫۸۷ تایید گردید. برای اولویت بندی میزان نقش هر یک از هفت نوع رسانه در راهکارهای هشت گانه، توسعه ورزش قهرمانی و برای تعیین سهم هر یک از رسانه ها در هشت راهکار توسعه ورزش از آزمون کروسکال والیس بهره گرفته شد. بر اساس یافته های تحقیق، رسانه های نوشتاری بیشترین نقش را در توسعه ورزش زنان و رسانه های دیداری نوین (اینترنت، ….) بیشترین نقش را در پیشرفت بازاریابی، توسعه علمی ورزش، میزبانی رقابت های بین المللی و جذب سرمایه گذاری خارجی داشته است. همچنین رسانه های دیداری، بیشترین نقش را در شایسته سالاری و تخصص گرایی، جذب سرمایه گذاری داخلی و خصوصی سازی داشته اند. از طرفی، رسانه ها می توانند بیشترین نقش را در جذب سرمایه های خارجی و سپس به ترتیب در میزبانی رقابت های بین اللملی و بازاریابی ورزشی ایفا می کنند.