سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

شکوفه کرم پور – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه شهر قدس

چکیده:

جهان باورودبه عصر رسانه ها وشکل گیری جامعه اطلاعاتی دوران جدیدی را آغاز کرده است . دراین جهان ما در عصر رسانه ها زندگی می کنیم ،عصری که رسانه ها جزء جدایی ناپذیر زندگی ما هستند. آنچه که رسانه ها به ماانتقال می دهند به شکلهای مختلف در نحوه زندگی وفرهنگ ما تاثیر می گذارد ،کارکرد رسانه ها در عصر اطلاعات وارتباطات در همه ابعاد زندگی اجتماعی وفرهنگی انکار ناپذیر است امروزه جامعه توسعه یافته تلقی می شود کهبتواند در کنار توسعه شاخصه های اجتماعی واقتصادی و……بر معیار آموزش واطلاعات ودر حقیقت عنصر دانایی اجتماعی تاکید کند ،در چنین جامعه ای رسانه هابا تولید وتوزیع مطلوب اطلاعات نقش زیادی در بالا بردن آگاهیهای گونگون برعهدهمی گیرند وجامعه را در نیل به توسعه همه جانبه یاری می کنند