مقاله نقش رسانه ها در آموزش درس تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته رشته آموزش محیط زیست در نظام آموزش از راه دور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مهندسی آموزشی: تکنولوژی و طراحی آموزشی از صفحه ۳۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: نقش رسانه ها در آموزش درس تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته رشته آموزش محیط زیست در نظام آموزش از راه دور
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش از راه دور
مقاله آموزش سنتی
مقاله آموزش محیط زیست
مقاله رسانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوهی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: شبیری سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: میبودی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد سریع اینترنت و شاخه های چندرسانه ای شبکه جهانی، راه های جدیدی را برای انتقال اطلاعات به دانشجویان فراهم کرده است. بدون شک، آموزش زمان بندی شده ازطریق ارتباط رودررو، موثرترین روش آموزش است؛ اما بعد مسافت و کمبود وقت، امکان شرکت دانشجویان را در چنین کلاس هایی محدود کرده است. این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای میزان اثربخشی آموزش درس تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته رشته آموزش محیط زیست در دو گروه از دانشجویان آموزش مجازی و سنتی انجام شده است.این تحقیق، مقطعی است که برروی دو گروه ۳۰ نفری از دانشجویان سال آخر رشته آموزش محیط زیست مجازی و سنتی پیام نور تهران انجام شد. گروه مجازی درس تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته آموزش محیط زیست را در نیمسال اول تحصیلی ۹۱-۹۰ ازطریق اینترنت، و گروه سنتی درس مذکور را به شیوه حضوری آموزش دیدند. در پایان دوره آموزشی،هر دو گروه در شرایط برابر و با مواد آزمودنی یکسان ارزیابی شدند. اطلاعات موردنیاز با آمار توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شد. میانگین نمره آزمون دانشجویان مجازی m1=10.88 و میانگین نمره آزمون دانشجویان سنتی m2=8.85 است؛ و با درنظرگرفتن P=0.05 نتیجه گیری می شود که درخصوص این متغیر، بین دو گروه مورد مقایسه تفاوت معنی داری وجود دارد. براین اساس می توان نتیجه گرفت که درس تهیه و تولید مواد و وسایل پیشرفته آموزش محیط زیست را می توان به شیوه آموزش از راه دور و بدون افت کیفیت آموزشی، آموزش داد.