سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین مرادی مخلص – کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی، همدان
جمشید حیدری – کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی، همدان
سیدرسول عمادی – دکترای تکنولوژی آموزشی، استادیار دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران
مجید اخلاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه،گروه مدیریت آمو

چکیده:

ما درعصرتورم علوم جدید زندگی می کنیم. کلیه تحولات از تکنولوژی شکافت اتم و استفاده از انرژی هسته ای تا یافته های نانو تکنولوژی، همه پرتوی از مجموعه علوم جدید می باشد. فرایند آموزش این علوم نوین، مراحل فنی و تخصصی تری را در این هزاره می طلبد که رسانه های چند حسی این امر را تسهیل نموده است. هدف پژوهش حاضر، ایجاد یادگیری مادام العمر مفاهیم یکی از علوم جدید(نانو تکنولوژی) از طریق رسانه های چند حسی (نرم افزارهای چندرسانه ای) می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان رشته علوم تجربی پایه سوم متوسطه شهرستان اسدآباد که داوطلب المپیاد نانوتکنولوژی بودند و تعداد آنها ۴۸۲ نفر در ۱۹ کلاس بود. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای بود که در مجموع ۶۰ نفر در ۴ کلاس ۱۵ نفره انتخاب شدند. روش پژوهش شبه آزمایشی بوده و در آن چهار گروه به صورت طرح سولومون در گروه ها جای گرفتند. ابزار گرد آوری داده ها شامل آزمون ۴۹ سوالی یادگیری مفاهیم نانو تکنولوژی با ۰ و یک پرسشنامه ۶ سوالی جهت ارزیابی / ۰، آزمون ۴۹ سوالی یادداری مفاهیم نانو تکنولوژی با پایایی ۸۳ / پایایی ۸۳ ۰ بوده است. روایی دوآزمون و یک پرسشنامه توسط کارشناسان و محققان مورد تایید / نگرش دانش آموزان با پایایی ۸۵ قرارگرفت. پس از تجزیه و تحلیل داده ها، نتایج آزمون تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که بین گروه های شرکت کننده در طرح تفاوت معناداری وجود دارد (p<0/001) نتایج آزمون تعقیبی LSD بیانگر آن بود که گروههای آزمایش (نرم افزارهای چند رسانه ای) از نظر یادگیری مفاهیم نانوتکنولوژی، یادداری آن ها و نگرش به طور معناداری p<0/001) از گروه های گواه (استفاده از کتاب) برای حضور در المپیاد ملی نانو بیش تر بودند. در نهایت آموزش بوسیله رسانه های چند حسی، یادگیری بدون محدودیت زمانی و مکانی متناسب با نیازهای دانش آموزان در علوم جدید را فراهم نموده و زمینه تحقق یادگیری مادام العمر را میسر می سازد .