سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
راضیه شامخ نیا –
مریم جعفرزاده گل –
باقر حق وردیان –

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسی نقش مؤثر اینترنت در افزایش آگاهی اجتماعی و فرهنگی از روش های حفاظت از محیط زیست و همچنین روش های کاهش بحران های زیست محیطی می پردازد. این هدف از آن روست که قرن حاضر نقش هر چه بیشتر اینترنت را بر همگان روشن نموده و از سوی دیگر نیاز بشر به آگاهی و اطلاع رسانی نمود یافته و در زمینه بحران های انسانی، صنعتی، زیست محیطی و از این قسم نیز مشخص است. در نتیجه بشر بدنبال آن است که با سرعت بالا، سهولت بیشتر و هزینه زمانی و مالی کمتر آگاهی خود را از روش های کاهش این آسیب ها افزایش دهد. روش پژوهش حاضر مروری و مطالعاتی بوده و تأکید اصلی بر رسانه های مجازی و رشد آن در کشور و بالاخص آموزش های مرتبط با موضوع پژوهش است. نتیجه ای که از این پژوهش عاید گشته است این است که، ابتدا بایستی بسترسازی دسترسی همگان به اینترنت فراهم شود. خدمات دولت الکترونیک رونق یافته و گسترش موضوعی بیشتری را بالاخص در زمینه آموزش به خود ببیند. شهروندان بایستی سهولت، سرعت و هزینه پایین اینترنت را درک نموده و در زمینه بحران های طبیعی و انسانی آگاهی خود را ارتقا دهند. انجمن های اجتماعی و مردم نهاد نیز با استفاده از رسانه ی جمعی سه بعد نگرشی مردم به محیط زیست و ابعاد آن یعنی شناخت مردم، احساس مردم و رفتار مردم را بهبود بخشند. در نهایت ارائه برخی پیشنهادات کاربردی در زمینه ی نقش اینترنت در ارتقای آگاهی شهروندان رسالت نهایی این مقاله می باشد.