سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهرام رضا امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران
ابوالقاسم عربیون – استادیار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران
غلامحسین عبدالله زاده – استادیار، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

باگسترش فناوری اطلاعات و ایجاد رسانه های اجتماعی اینترنتی جمع آوری ایده ها مورد توجه قرارگرفته است. بیشتر جوامع مجازی دنیا در سالهای اخیر بسیار توسعه یافته اند. رسانه های اجتماعی نسل جدیدی از وب سایتها می باشند که کاربران اینترنتی با ویژگیهای خاص را گردهم میآورند و امکان دستیابی به نحوه جدیدی از برقراری ارتباط و به اشتراکگذاری محتوا در اینترنت را فراهم آوردهاند. همچنین مطالعات نشان می دهد که نوآوری یک فرایند اجتماعی است زیرا نوآوریهای موفق توسط شبکه های از مردم کامل میشوند. بنابراین شبکههای اجتماعی برای افزایش یادگیری و ایده پروری مهم می باشند و از طرفی رسانه های اجتماعی بعنوان یکی از محرک- های ایجاد ایده در کارآفرینی مطرح هستند. همچنین شبکه های اجتماعی میتوانند نقش کلیدی در موفقیت تجاری و پیشرفتهای کاری ایفاء کنند. برخی از این شبکه ها در بین جوانان محبوبیت به سزایی کسب نمودهاند که میتوان از آنها برای ایده پروری کارآفرینانه استفاده نمود. بر این اساس، با استفاده از مطالعات منابع در پی بررسی نقش رسانه های اجتماعی اینترنتی در ایده پروری کارآفرینانه می باشیم. مهمترین نقشهای رسانه های اجتماعی اینترنتی جهت ارائه ایده، از جمله هدف سایت، حامیان سایت، نحوهی عضویت در سایت ، تعهدات سایت به کاربران و کاربران به سایت و نحوه ی تضمین متقابل، نحوه ی ارسال و دریافت ایده ها، داوری یا عدم آن و نحوه ی کسب درآمد در سایت شناسایی شده است.