مقاله نقش رسانه در دیپلماسی فرهنگی از دیدگاه اساتید حوزه ارتباطات، مدیریت امور فرهنگی و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مدیریت فرهنگی از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: نقش رسانه در دیپلماسی فرهنگی از دیدگاه اساتید حوزه ارتباطات، مدیریت امور فرهنگی و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رسانه
مقاله فرهنگ
مقاله دیپلماسی
مقاله دیپلماسی فرهنگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشادت جو حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: عباس رشیدی میلاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف پژوهش: نقش رسانه به عنوان یک ابزار تاثیرگذار در افکار عمومی و فرهنگ جوامع را، نمی توان در پیشبرد اهداف دیپلماسی فرهنگی نادیده گرفت؛ لذا این پژوهش با هدف «شناسایی جایگاه و نقش رسانه در دیپلماسی فرهنگی» طراحی و اجرا گردید.
روش پژوهش: مطالعه حاضر توصیفی از نوع پیمایشی می باشد؛ ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن با روش صوری و اعتبار محتوا و پایایی آن با روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بررسی و مقدار آن ۰٫۹۳ به دست آمد. جامعه آماری این پژوهش اساتید حوزه ی علوم ارتباطات، مدیریت امور فرهنگی و علوم سیاسی واحد علوم و تحقیقات به تعداد ۴۰ نفر بودند که همه آن ها از طریق روش سرشماری به عنوان نمونه انتخاب شدند.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که رسانه در دیپلماسی فرهنگی و نیز در «تبادل فرهنگی، اشاعه فرهنگی و فرهنگ پذیری به عنوان مولفه های اصلی دیپلماسی فرهنگی» نقش موثری داشته است.
نتیجه گیری: رسانه توانسته است در تبیین و ترویج ارزش های فرهنگی در سایر کشورها، در توسعه روابط فرهنگی بین المللی و در فراهم آوردن بستر و زمینه ای برای مطالعه آداب و رسوم و سنن فرهنگ ها نقشی عمده داشته باشد. رسانه با گسترش و توسعه روابط مردم با مردم در جهان می تواند باعث اتحاد و یکدلی افکار عمومی جوامع شود و نیز بستر و زمینه ای برای آگاه سازی نسبت به نقاط مثبت سایر فرهنگ ها و نقاط منفی فرهنگ خودی فراهم آورد.