سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش علمی دانشجویان علوم تربیتی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر عبدالحسینی – عضو علمی دانشگاه پیام نور ایوان
حدیث یوسفی – دانشجوی رشته روانشناسی عمومی
سهیلا خیری ستار – دانشجوی رشته روانشناسی عمومی
خدیجه محبوب – دانشجوی رشته روانشناسی عمومی

چکیده:

یکی از عوامل مؤثر در یادگیری که قابل اکتساب می باشد راهبرد های یادگیری است(کارداش و املوند؛به نقل از داوینگ، ۲۰۰۰ ). راهبرد های یادگیری را این گونه تعریف کرده اند: فعالیت های آشکار و پنهان پردازش اطلاعات که در هنگامرمزگردانی به وسیله یادگیرندگان برای تسهیل در اکتساب، اندوزش و بازیابی صحیح اطلاعات که قبلا یاد گرفته شده است به کار گرفته می شود (سیف و مصر آبادی، ۱۳۸۲ ). فراشناخت به اطلاعاتی گفته می شود که فرد از نظام شناختی خوددارد(فلاول، ۱۰۷۹ ). راهبرد های شناختی و فراشناختی عبارتند از: – تکرار و مرور (تکرار فعال یک موضوع برای به خاطرسپردن آن) – بسط معنایی ( افزودن معنا به اطلاعات تازه برای ربط دادن آن ها با اطلاعات قبلاً آموخته شده)- سازمان دهی (نوعی راهبرد بسط معنایی است که یادگیرندگان در استفاده از راهبرد سازمان دهی برای معنا دار ساختن یادگیری،به مطالبیکه قصد یادگیری آن ها را دارد نوعی چهار چوب سازمانی تحمیل می کند(تمدنی، ۱۳۸۲ ). برنامه ریزی (شامل تعیین هدف برای یادگیری هدف برای یادگیری و مطالعه،پیش بینی زمان لازم برای مطالعه،تعیین سرعت مناسب مطالعه،تحلیل چگونگیبرخورد با موضوع یادگیری و انتخاب راهبرد های یادگیری )، کنترل و نظارت (ارزشیابی یادگیرنده از کار خود برای آگاهییافتن از چگونگی پیشرفت خود و زیر نظر گرفتن و هدایت آن است)، نظم دهی (انعطاف پذیری در رفتار یادگیرنده را موجب می شود و به او کمک می کند تا هر زمان که برایش ضرورت داشته باشد روش و سبک یادگیری خود را تغییر.( دهد(سیف، ۱۳۸۲ پاریس و وینوگراد ( ۱۹۹۰ ) معتقدند که فراشناخت دو ویژگی اصلی دارد، ارزیابی شناخت خود و مدیریت شناخت خود.ارزیابی شناخت خود شامل دانش شخصی از دانش و استعداد های خود و حالات احساسی خود از دانش، استعداد ها، انگیزه ها و ویژگی ها به عنوان یادگیرنده است. چنین ارزیابی هایی به این سؤالات پاسخ می دهند: چه می دانید؟چطور فکر می کنید؟چه موقع و چرا باید از راهبرد ها استفاده کرد؟