سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنگره بین المللی روان تنی (سایکوسوماتیک)

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مهدی حسنوندعموزاده – کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
مسعود حسنوندعموزاده – دستیارتخصصی کودکان دانشگاه علوم پزشکی کردستان
نجم الدین ناظری – کارشناس روانشناسی بالینی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین راهبردهای مقابله با دردباخشم افسردگی و اضطراب افراددارای درد مزمن بود دراین مطالعه ۲۰۰ نفر ۴۲/۶۵میانگین سنی ۹/۶۱ انحراف استاندارد شرکت داشتند که با تکمیل پرسشنامه براهبردهای مقابله با درد مقیاس شدت درد خرده مقیاس افسردگی و اضطراب ازمقیاس افسردگی اضطراب – استرس DASS-21 خرده مقیاس بیان خشم و کنترل خشم از مقیاس صفت – حالت بیان خشم STAXI-2 اطلاعات لازم را فراهم آورند نتایج همبستگی بین متغیرهای تحقیق نشان داد که راهبردهای مقابله با شدت درد خشم افسردگی و اضطراب رابطه دارد بعضی ازمولفه های راهبردهای مقابله درتحلیل رگرسیون به عنوان پیش بینی کننده شدت درد خشم افسردگی و اضطراب ظاهر شدند بویژه نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که فاجعه آفرینی بیشتردرمواجهه با درد با خشم افسردگی و اضطراب و نیز شدت درد بیشتر همراه است.