مقاله نقش راهبردهای مقابله ای و باورهای مرتبط با درد در میزان ناتوانی ناشی از میگرن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از صفحه ۵۹ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: نقش راهبردهای مقابله ای و باورهای مرتبط با درد در میزان ناتوانی ناشی از میگرن
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میگرن
مقاله ناتوانی
مقاله راهبردهای مقابله ای
مقاله باور درد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گیلاسی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: امیدی عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: قارلی پور ذبیح اله
جناب آقای / سرکار خانم: توسلی الهه
جناب آقای / سرکار خانم: حقیر امیرحسین
جناب آقای / سرکار خانم: سرخابی پیمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: میگرن شایع ترین سندرم سردرد اولیه بدون هیچ گونه علت پاتولوژیک خاص است که بر ابعاد فیزیکی، روانی و اجتماعی و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت تاثیر منفی می گذارد. لذا دراین مطالعه، نقش راهبرد های مقابله ای و باورهای درد در میزان ناتوانی ناشی از میگرن بررسی شد.
روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، ۱۱۰ نفر از مبتلایان به میگرن بررسی شدند. اطلاعات مربوط به میزان ناتوانی توسط پرسشنامه HDI (Headache Disability Inventory)، راهبردهای مقابله ای توسط پرسشنامه راهبردهای مقابله (coping strategies’ questionnaire) و باور درد توسط پرسشنامه دریافت ها و باورهای درد (pained Believes questionnaire ) جمع آوری شد و اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS v.16 و با استفاده از آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: ۱۱۰ بیمار با میانگین سنی ۲۲٫۳۶ سال شامل ۳۶ مرد (۳۲٫۷%) و ۷۴ زن (۶۷٫۳%) بررسی شدند. در ۷۷ مورد (۷۰%) شروع میگرن با پیش آگهی بود و ۳۵ مورد سرگیجه را به عنوان شایع ترین علامت گزارش کردند. میانگین نمره ناتوانی ۶٫۸±۴۸٫۰۶، میانگین استفاده از راهبردهای مقابله ۳۸٫۸±۱۰۳٫۹۷ و میانگین دریافت ها و باورهای درد ۷٫۲±۶٫۰۱- به دست آمد. بین میزان ناتوانی کل و راهبردهای مقابله همبستگی معنی داری یافت نشد. ولی بین میزان ناتوانی کل و باورهای درد همبستگی مثبت یافت شد بین میزان باور درد و راهبردهای مقابله همبستگی یافت نشد (p=0.7)
نتیجه گیری: طبق یافته های این مطالعه، بین میزان ناتوانی و باورهای درد همبستگی مثبت معنی داری وجود داشت. درحالی که بین راهبردهای مقابله و باور درد همبستگی معنی داری یافت نشد.