مقاله نقش راهبردهای تنظیم هیجانی در پیش بینی صفات شخصیت مرزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در اندیشه و رفتار (روانشناسی کاربردی) از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: نقش راهبردهای تنظیم هیجانی در پیش بینی صفات شخصیت مرزی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال شخصیت
مقاله اختلال شخصیت مرزی
مقاله تنظیم هیجانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودعلیلو مجید
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم پور عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی زینب
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: فهیمی صمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بنظر می رسد که تنظیم هیجانی در اختلال شخصیت مرزی که با نشانه های بی ثباتی عاطفی، روابط آشفته، اشکال در کنترل خشم، تکانشگری، تمایلات خودکشی و جرح خویشتن نمود می یابد؛ به عنوان توانایی فهم، تعدیل و ابراز هیجانات، دچار مشکل می شود. هدف پژوهش حاضر، تعیین نقش راهبردهای تنظیم هیجانی در پیش بینی صفات شخصیت مرزی در جمعیت غیربالینی بود. بدین منظور، ۳۱۷ نفر (۲۲۰ مرد و ۹۷ زن) از دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و از نظر تنظیم هیجانی و نشانه های اختلال شخصیت مرزی مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که ارزیابی مجدد، به عنوان یکی از مولفه های تنظیم هیجانی با صفات شخصیت مرزی شامل ناامیدی، تکانشگری و علایم تجزیه ای رابطه معکوس و معنادار دارد. یافته ها نشان داد که ارزیابی مجدد ۱۱ درصد از واریانس نمره کلی شخصیت مرزی، ۸ درصد از واریانس ناامیدی، ۶ درصد از واریانس تکانشگری و ۱۰ درصد از واریانس علایم تجزیه ای را پیش بینی می کند. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که تنظیم هیجانی می تواند سازه روان شناختی مهمی در پیش بینی نشانه های شخصیت مرزی باشد و در مداخلات بالینی می توان تنظیم هیجان را به عنوان هدف مفیدی برای کاهش علایم اختلال شخصیت مرزی در نظر گرفت.