سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جابر نوبخت وند – کارشناسی ارشد کارآفرینی گرایش آموزش و ترویج،دانشگاه تهران.
وحیده نیکونام طوسی – کارشناسی ارشد مطالعات زنان،دانشگاه الزهزاء تهران.

چکیده:

حرکت به سمت کشاورزی پایدار و پویا جز با کسب مزیت رقابتی در عرصه جهانی محقق نمی شود.یکی از عمده ابزارهای رسیدن به مزیت رقابتی و بازار های جهانی کسب و کارهای کوچک و متوسط بخش کشاورزی میباشند.واحد های گلخانه ای با توجه به پتانسیل هایی که از نظر انواع کشت و کنترل شرایط دارند و با توجه به گسترش روزافزون صنعت گل و گیاه در دنیا،می توانند به عنوان یکی از عمده ترین ابزارهای کسب مزیت رقابتیپایدار به شمار روند . در راستای کسب مزیت رقابتی ،بخش کشاورزی وباغبانی با داشتن ارزش افزوده بسیار زیاد و روند رو به رشد بسیار حائز اهمیتند.کسب مزیت رقابتی جز با تغییر روش های کشاورزی سنتی و معیشتی بهکشاورزی مدرن و امروزی به دست نمی آید .توسعه واحد های گلخانه ای،با وجود پتانسیل های بسیار زیاد این واحدها، یکی از عمده ترین راه های کسب مزیت رقابتی پایدار در بخش کشاورزی و باغبانی به شمار می رود.آنچه امروزهاین واحد ها شدیدا نیازمند آن هستند وجود ماهیت کارآفرینانه در این واحد هاست . پژوهش حاضر تلاش نموده است تا، با توجه به نقش بسیار زیادی که سیاست های دولت در محیط این واحد ها ایفا می کند،عوامل تعیین کننده توسعه کارآفرینی در گلخانه ها از نظر سیاست های اقتصادی را،تبیین نماید