سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

تعداد صفحات: ۳۰

نویسنده(ها):

محمدرضا لطفعلی پور – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
ملیحه آشنا – دانشجوی دکتری علوم اقتصادی
مریم ذبیحی – کارشناس ارشد علوم اقتصادی

چکیده:

دولت درکنار شهرداریمی تواند با الزامات و حمایت های مالی و قانونی مناسب درجریان نوسازی بافت های فرسوده موثر واقع شود دراین راستا نقش دولت درحمایت و پشتیبانی و تامین منابع درآمدی پروژه های شهری بسیار وسیع است زیرا دولت دستگاه تنظیم سرفصل ها و ردیفهای بودجه کل کشور و تعیین سهم هریک از نهادها است بنابراین عمده ترین نقش دولت می تواند درچهارچوب بودجه سالیانه کشور نمایان شود درجلب سرمایه گذاران خصوصی حمایت دولتی به شکل کمک های بلاعوض قوانین مالیاتی ترجیحی مشارکت درسهام یا بدهی یا تضمین های دولتی نقش مهمی را ایفا می کند در بررسی تجارب کشورها تضمین وام و سرمایه گذاری مستقیم توسط دولت دو منبع مالی مهم سرمایه گذاری در پروژهها هستند تضمین وام دولت شامل تعههد از طرف دولت یا نهادهای مرتبط عمومی با نهادهای چندگانه است تا درصورت عدم توانایی شرکت دربازپرداخت آن بدهی ها را به اعتبار دهندگان بپردازند سرمایه گذاری مستقیم دولت شامل مشارکت مستقیم دولت درسرمایه گذاری پروژه از طریق تزریق سرمایه است.