سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدعلی مقصودپور – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مزیت رقابتی ازطریق فرایند پیچیده ای ایجاد می شود و تفاوت درساختاراقتصادملی فرهنگی ارزش ها و نهادها و تاریخ کشورها برمزیت رقابتی کشورها تاثیر دارد و کشوری که بتواند از این عوامل درتوسعه نقش بنگاه های خود استفاده موثرنماید شرایطی را فراهم می آورد که نقش بنگاه های اقتصادی آن دراقتصاد بین الملل بطور مستمر افزایش یابد براین اساس رشد مستمر و ماندگاری یک کشور درصحنه جهانی به توانایی آن کشور درایجاد محیطی برای خلق مزیت رقابتی توسط بنگاه های داخلی مرتبط می باشد و نقش دولت ها درایجاد چنین محیطی بسیارحائزاهمیت است دراین تحقیق زمینه های فعالیت دولت درجهت ایجاد یک محیط مناسب رقابتی درایران در۵رکن زیرساخت ها توسعه بازارهای مالی کارایی بازار کالا شاخصهای پایه و امادگی تکنولوژیکی بررسی میشود هرکدام ازاین ارکان شامل مجموعه ای ازشاخصها می باشد برخی از این شاخص ها درحیطه وضع قوانین بوده و امکان اصلاح و بهبود شرایط درمدت کوتاه با هزینه اندک برای دولت امکان پذیر می باشد اصلاح و بهبود برخی دیگر از این شاخص ها نیاز به زمان و هزینه بیشتری دارند که با برنامه ریزی بلندمدت میتوان به بهبود آنها پرداخت