سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد ابراهیم نژاد – عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق دانشگاه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

در عصر کنونی نقش دولتها در رسیدن به رشد اجتماعی و توسعههای مطلوب اقتصادی و همچنین تحقق اهداف استراتژیک آن بسیار تعیین کننده و اساسی است. بنا بر این از یک طرف، فرایند اندیشه اقتصادی در طول تاریخ، علیرغم تجربههای متفاوت و نتایج گوناگون، حاکی از آن است که، عامل اساسی در توسعه کارآمدی دولت است. بی تردید حرکت به سوی توسعه پایدار و رسیدن به اهداف مهم اقتصادی اجتماعی بدون دولتی کار آمد، امکان پذیر نیست؛ و ازطرف دیگر بسط و گسترش عدالت کاهش نا برابری ها از بین بردن اختلاف طبقاتی رفع اختلالات اقتصادی جبران نواقص و کاستیهای بازار ایجاد تسهیلات لازم امنیت اجتماعی جلوگیری از انحرافات اخلاقی از جمله دلایلی هستندکه مداخله دولت در قلمرو اقتصادی را کاملاً توجیه کرده و منجر به واگذاری نقش کلیدی و وظیفه محوری به دولت گردید. مسئله ای که در این تحقیق بر آن می پردازیم، تعیین حدود وظایف دولت و همچنین میزان دخالت بهینه و ایده آل دولت، بر مبنای مکتب الهی در مقوله تولید، توزیع و مصرف می باشد، فرضیهای که در پاسخ به سؤال فوق در طولتحقیق به اثبات آن می پردازیم بدین شرح است: از آنجا که دولت اسلامی با مشروعیت الهی بر مردم حکومت می کند، خواسته به حق آحاد ملت این است که حاکمان نظام با توجه به سازوکارهای اختیاراتی و امکاناتی، زمینه فعالیت سالم اقتصادی را فراهم نماید و با ارائه فرصتهای برابر و عادلانه موجب بروز خلاقیتهای گوناگون انسانی گردیده، گام های بلندی در راستای رفع تبعیضات ناروا بردارد؛ و این چیزی نیست جز تحقق نظام عادلانه اقتصادی در جامعه توحیدی.