سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهه رشیدی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی

چکیده:

دانش بومی هرملت چه ازجنبه علمی و چه ازلحاظ اجتماعی برای خود آن ملت و برای درسراسر جهان اهمیت بسیاری دارد افزایش سریع جمعیت و کاربرد نسنجیده تکنولوژیتغییرات زیادی را موجب شده است گنجینه دانش مدرن و صنعتی بشر فاقد اصول و روشهایی است که استفاده بهینه از منابع طبیعی را میسر می کند بنابراین دانش بومی با دیدگاه کل نگر برای کشاورزی بوم شناختی موثرتشخی صداده شده است تاکید دانش بومی بردیدگاه سیستمی است و پروژه های روستایی را به ساکن شدن درروستاها سوق داده است دانش بومی یامحلی برای بوم شناختی کشاورزی ضروری است معنا و مفهوم دانش بومی درزبان فارسی را میتوان مجموعه اطلاعات مردم دانش توده مردم و دان شتوده فرهنگ مردم بیان کرد درکتاب انتقال تکنولوژی به بحث درخصوص دانش سنتی پرداخته است و اشاره می کند که دانش سنتی درمورد کشاورزی دانشی است که کشاورزان از تجربه خود اموخته و ازنسلی به نسل دیگر منتقل میکنند هدف ازمطالعه این مقاله بررسی نقش دانش بومی درمورد کشاورزی بوم شناسی است