سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

حمزه صمدی میارکلائی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی
حسین صمدی میارکلائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی
عباس بابایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
علیرضا عسگری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

چکیده:

دانشگاه وصنعت ازمهمترین و اثرگذارترین نهادها در توسعه اجتماعی و سیاسی وفرهنگی و پیشرفتهای اقتصادی و تکنولوژیکی جامعه میباشند. نقش دانشگاه و صنعت در مدیریت دانش مکمل یکدیگر میباشد. دانشگاهها، تئوری یا دانش و صنایع، عمل میباشند و تئوری هم در مطالعه و هم در پژوهش در صحنه عمل در صنایع پردازش و ارائه میگردد و عمل بر مبنای رهنمودهای دانش و تئوری ارائه شده توسط مراکز علمی و دانشگاهها واقع خواهد شد. نظر به اینکه دانشگاه کارآفرین با پرروش افراد کارآفرین و ایدهها و روشهای کارآفرین، میتواند برای صنایع مفید باشد، لذا ارتباط صحیح این دانشگاهها باعث رونق صنایع و در نهایت باعث رونق اقتصادی میگردد و آنهم توسعهملّی را بههمراه دارد. با توجهبه نقش کلیدی دانشگاه کارآفرین و ارتباط آن با صنعت در رشد اقتصادی و توسعهملّی کشور، در این مقاله سعی شده است ابتدا به تشریح کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین و عوامل مؤثر بر آن، صنعت و کارآفرینی، سپس به ارتباط دانشگاه کارآفرین با صنعت پرداخته شود.