سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

نسرین رستمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ، گروه اقتصاد، ، ایران
مهدی خلیل پور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

چکیده:

در این مقاله به مطالعه اثر عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم با هدف کلی مشخص کردن نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم و ۵ هدف اختصاصی پرداخته شده است. برای این منظور از روش پیمایشی استفاده شده و جامعه آماری آن دانشگاههای آزاد اسلامی مناطق ۲ و ۱۳ در سال تحصیلی ۸۹-۸۸ می باشد. حجم نمونه تحقیق ۳۰۰ نفر از شهروندان و ۴۰۰ نفر از مدیران را شامل می شود که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بین وجود دانشگاه آزاد اسلامی در مناطق محروم و راهبرد توزیع مجدد و شاخص های توسعه انسانی، در این مناطق همبستگی وجود دارد. همچنین رابطه ی مثبتی بین سن و نگرش شهروندان، بین جنسیت و نگرش شهروندان، بین وضعیت تأهل و نگرش شهروندان، بین میزان سواد و نگرش شهروندان و بین شغل و نگرش شهروندان در باره اثرات دانشگاه آزاد اسلامی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطق محروم وجود دارد.