سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

عطیه سلیمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
احمد یعقوبی فرانی – عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

مهم ترین عامل توسعه در هر جامعه ای، عامل انسانی می باشد و برای نیل به توسعه متوازن و پایدار، تربیت نیروی انسانی متخصص، کارآمد و مورد نیاز بخش های مختلف جامعه توسط نهادهای آموزشی به عنوان یک اصل ضروری و اساسی مطرح است. برهمین اساس پژوهش حاضر به منظور شناسایی راهکارهای تأثیرگذاری دانشگاه ها در ایجاد و تقویت روحیه کارآفرینی دانشجویان از دیدگاه اعضای هیأت علمی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را اعضای هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان تشکیل داده اند (۳۲۸=N) که تعداد ۱۱۰ نفر از آن ها به عنوان نمونه مورد مطالعه با استفاده از جدول نمونه گیری مورگان انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه بود که روایی آن از طریق نظرخواهی از اساتید و صاحبنظران در این زمینه، تأیید گردید. پایایی ابزار تحقیق نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ به میزان ۰/۹۰ محاسبه شد. براساس نتایج حاصل از این تحقیق مؤثرترین راهکارها از دید اعضای هیأت علمی، در جهت ایجاد و تقویت روحیه کارآفرینی دانشجویان به ترتیب اولویت شامل: ارتباط نزدیک میان دانشگاه و سازمان ها و مراکز اجرایی، هدایت صحیح دوره های کارآموزی دانشجویان در محیط اجرایی، تناسب محتوای برنامه های آموزشی با پیشرفت های علمی و تکنولوژیکی و تغییر روش های سنتی تدریس دانشگاهی به روش های خلاقیت محور بودند. همچنین با استفاده از تحلیل عاملی، چهار عامل به عنوان عوامل مؤثر بر ایجاد و تقویت روحیه کارآفرینی دانشجویان، شناسایی شد.