سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خدیجه بهنام – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
پژمان قاسمی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور است که به رغم فراهم نبودن برخی الزامات پایه ای با توجه به شرایط موجود جهانی به ناگزیر باید برای مقابله با چالش اشتغال درکشور از آن مدد گرفت چالشهای اشتغال با موضوع کاروبیکاری نه فقط یکی از مهمترین مسائل اجتماعی روز درکشور به شمار می رود بلکه باتوجه به میزان رشد جمعیت دردو دهه گذشته می توان ان را مهمترین چالش اجتماعی چنددهه گذشته به حساب آورد فراهم آوردن دانش و مهارت های مورد نیاز نیروی کاراتی یکی از مستقیم ترین و بدیهی ترین راه هایی است که آموزش عالی م یتواند به توسعه اقتصادی کمک کند درفرایند توسعه بخش کشاورزی عوامل متعددی ایفای نقشم یکنند که مهمترین آنها منابع انسانی سرمایه و سودآوری فناوری آموزش ومدیریت می باشد درشرایط امروز جامعه که به شدت متاثر از عوامل بیرونی جهانی است برای کاهش عارضه بیکاری بایستی ضمن ریشه یابی مساله نظام آموزش عالی کشور مورد بازکاوی قرارگیرد تا بتوان در پیان فرصت های شغلی جدیدی را تعریف و به جامعه معرفی کرد دراین مقاله ابتدا ارتباط اموزش عالی و بسترسازی اشتغال طرف عرضه بازار کار سپس مسائل بازار کار و فضای کسب و کار مورد تحلیل قرارگرفته و درپایاننیز پیشنهاداتی ارایه می گردد.