سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان در پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سروش زرین ابادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
احمدرضا عمانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

ارزیابی نقش دانشگاه ازاد اسلامی به عنوان پیکره غظیمی از اموزش عالی در کشور در خصوص کاهش اسیب های اجتماعی بسیار مهم است.. هدف از این تحقیق نیز در راستای این مهم است. استفاده از سرمایه اجتماعی افراد، راه حل مناسب و موثری برای کاهش جرم ، افزایش غیر رسمی کنترل های اجتماعی، افزایش همکاری و مشارکت شهروندان در امور اجتماعی ، سیاسی و اقتصادیو افزایش درک مقابل شهروندان و مسئولین می باشد. این تحقیق به روش پیمایشی و توصیفی به منظور سنجش نقش دانشگاه ازاد اسلامی بر کاهش اسیب های اجتماعی انجام شده است. جامعه اماری این تحقیق دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه ازاذ اسلامی واحد های اهواز و علوم و تحقیقات خوزستان مستقر در شهر اهواز که دو مقطع تحصیلی ان ها در دانشگاه ازاد اسلامی بوده است انتخاب گردیدند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه اماری ۱۲۰نفر تعین گردید. با توجه به نتایج حاصل در خصوص نقش دانشگاه ازاد اسلامی در کاهش اسیب های اجتماعی نظیر عدم اگاهی اجتماعی ، عدم اعتماد اجتماعی و عدم هویت اجتماعی در سطح مهم مشاهده شد ۷۵ درصد از جامعه مورد مطالعه در شرایط فعلی نقش دانشگاه ازاد اسلامی در سطح شهرستان اهواز در خصوص کاهش اسیب های اجتماعی از متوسط تا بسیار مهم ارزیابی نمودند. این موضوع نقش غیرقابل انکار دانشگاه ازاد اسلامی در کاهش اسیب های اجتماعی را به خوبی تبیین می کند.