سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای تبیین خدمات دانشگاه آزاد اسلامی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

بتول امین جعفری – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر

چکیده:

ارتقاء سطح آموزشی، فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی مردم یک جامعه کارکرد اصلی نهاد آموزش و پرورش ودانشگاه ها می باشد. در این راستا در کشور ما علاوه بر دانشگاه های دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی نقش مهمی را در دو دهه گذشته ایفا نموده است. در این تحقیق پیامدهای تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان خمینی شهر در امور اقتصادی زنان شهرستان خمینی شهر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش این پژوهش توصیفی ازنوع پیمایشی بوده،و جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان شهرستان خمینی شهر شامل ۱۳۷۵۸۱ نفر و حجم نمونه ۳۵۰ نفر تعیین گردید. ابزار جمع اوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود. پرسشنامهشامل دوبخش ،الف:بخش مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی زنان شهرستان خمینی شهر و ب:بخش مربوط به سوالات اصلی پژوهش که براساس طیف پنج درجه ای لیکرت طرح ریزی گردید و متغیر تحقیق را مطالعهکرد. جهت سنجش پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده و اعتبار پرسشنامه بر اساس مطالعه مقدماتی ۹۴۵ / برآورد گردید که حاکی از پایایی بالای ابزار اندازه گیری می باشد. جهت سنجش روایی ابزاراندازه گیری از روایی محتوایی استفاده شد. پرسشنامه ها، باکمک نرم افزارSPSS مورد تجزیه وتحلیل اماری قرارگرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که تأثیرات مثبت دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر در امور اقتصادی، در سطح معنی دار بوده، همچنین بین نظرات زنان شهرستان با توجه به متغیر های جمعیت شناختی،مدرک تحصیلی و سن در ابعاد اقتصادی تفاوت معنا دار مشاهده ولی در خصوص اشتغال تفاوت معنا دار مشاهده نگردید.