مقاله نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه پایدار شهرهای حومه تهران (مورد مطالعه شهرستان اسلامشهر) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مطالعات توسعه اجتماعی ایران از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۶ منتشر شده است.
نام: نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه پایدار شهرهای حومه تهران (مورد مطالعه شهرستان اسلامشهر)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توسعه پایدار
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی
مقاله شهرستان اسلامشهر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلعه ای علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سیدعلوی سیدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها در توسعه پایدار نقش اساسی دارند و در توسعه پایدار محلی این نقش پر رنگ‌تر می‌شود. از این رو بررسی نقش دانشگاه در روند توسعه پایدار یک شهر می‌تواند به مدیریت شهری و به برنامه‌ریزی آن دانشگاه کمک کند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه پایدار شهرهای حومه تهران است.
این پژوهش به روش پیمایشی با استفاده از پرسش‌نامه‌ای محقق ساخته در بین فعالان بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، شهری، کشاورزی و عمرانی شهرستان اسلامشهر به اجرا در آمده است. جامعه آماری این پژوهش حدود پنج هزار نفر برآورد شده بود که از ۳۵۲ نفر به عنوان نمونه آماری اطلاعات مورد نیاز جمع‌آوری گردید. برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون t تک نمونه‌ای و برای رتبه‌بندی مولفه‌های پژوهش از آزمون فریدمن استفاده گردیده است.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر در توسعه پایدار این شهر نقش داشته و نقش آن در ابعاد مختلف توسعه کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کدام به تنهای مورد بررسی قرار گرفتند که پاسخگویان با اطمینان ۹۹ درصد نقش دانشگاه آزاد اسلامی را در توسعه محیطی، اقتصادی و اجتماعی و با اطمینان ۹۵ درصد نقش آن را در توسعه فرهنگی موثر می‌دانند. از نظر رتبه‌بندی مولفه‌ها، به ترتیب بعد اجتماعی، بعد محیطی، بعد اقتصادی و بعد فرهنگی قرار دارند.