سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تعالی فرهنگ از دیدگاه قرآن و عترت

تعداد صفحات: ۳۶

نویسنده(ها):

کمال خواجه پور – کارشناس ارشد فلسفه و کلام

چکیده:

هدف اصلی تحقیق ارزیابی نقش دانشگاه آزاداسلامی درتوسعه فرهنگ اسلامی دراستان یزد بوده است دراین تحقیق ازپرسشنامه محقق ساخته بعنوان ابزار تحقیق استفاده گردیده است که بین کلیه کارکنان و اعضای هیئت علمی توزیع شده توزیع پرسشنامه بین دانشجویان با استفاده ازروش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام شده است یافته های تحقیق نشان داد ۳۵تا۴۷/۷درصد دانشجویان دانشگاه معتقد می باشند دانشگاه ازاد اسلامی یزد به میزان متوسط یا زیاد و یا خیلی زیاد درافزایش میزان اعتقاد آنان به ارزشهای اسلامی موثر بوده است درحالیکه ۷۶درصداعضای هیئت علمی براین اعتقاد بوده اند که میزان تاثیر دانشگاه دررابطه با افزایش اعتقاد آنان به ارزشهای اسلامی به همین میزان بوده است و ۷۵درصد کارکنان نیز تاثیر دانشگاه را درهمین رابطه به همین میزان ارزیابی نموده اند همچنین ۴۸تا۶۰درصددانشجویان اعتقاد داشتند که نقش دانشگاه درپذیرش محدودیت ها توسط آنها براساس احکام اسلامی به میزان متوسط زیاد و یا خیلی زیاد بوده است.