مقاله نقش خودارزیابی در پیش بینی توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۵۹ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: نقش خودارزیابی در پیش بینی توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خودارزیابی
مقاله توانمندسازی و تعهد سازمانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تابع بردبار فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از انجام این پژوهش مطالعه نقش خودارزیابی در پیش بینی توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان بوده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری را کلیه کارکنان شرکت ها و اتحادیه های مصرف تعاونی تشکیل دادند که مشتمل بر ۲۵۵ نفر بوده اند. نمونه تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای و با استفاده از فرمول کوکران ۱۵۵ نفر انتخاب گردیده است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است که در برگیرنده ۱- پرسشنامه خودارزیابی جاج و بونو(Judge d Bono,2003) ،۲- پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر (Sprietzer,1995) و ۳- پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر (۲۰۰۴Meyer d Alen)، می باشند. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آلفای کرونباخ برای هر یک ار آنها به ترتیب خودارزیابی ۰٫۷۳، توانمندسازی ۰٫۸۲ و تعهد سازمانی ۰٫۷۶ بدست آمده است. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری ???? و با کمک آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و واریانس) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها بیانگر همبستگی مثبت میان متغیرهای تحقیق می باشند یعنی میان خودارزیابی و توانمندسازی، خودارزیابی و تعهد سازمانی و توانمندسازی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.