سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یوسف صوفی – دانشگاه پیام نور
وحید حاجیلو – دانشگاه پیام نور
مرتضی پیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده:

پژوهش حاضردرارتباط با نقش خلاقیت و نوآوری درگسترش کسب و کارهای الکترونیک با روش توصیفی پیمایشی باهدف کاربردی دربین شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنتی درسطح شهرستان ارومیه انجام شد جامعه آماری کلیه مدیران عالی و میانی شرکت های اینترنتی شهرارومیه می باشند و از انجایی که جامعه آماری محدود بود به ناچار ازروش نمونه گیری سرشماری یا تمام سرشماری استفاده شده که کلا جامعه و نمونه این تحقیق ۳۱نفر بودند فرضیه اصلی ناظربراین مساله بود که بین خلاقیت و نواوری و گسترش کسب و کارهای الکترونیکی درشهر ارومیه رابطه وجوددارد روش گردآوری اطلاعات درپژوهش حاضر بصورت کتابخانهه ای و میدانی بود و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله ازپرسشنامه ازنرم افزار Spss استفاده شد. نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان داد که بین دو متغیر نوآوری و گسترش کسب و کار همبستگی r=0/862 با سطح معنی داری p=0/000 وجود دارد و چون سطح معنی داری کمتر از۰/۵ است نتیجه می شود همبستگی بین دو متغیر معنی دار بود هاست.