مقاله نقش خلاقیت در پیش بینی تفکر انتقادی و شادکامی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی از صفحه ۴۹ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: نقش خلاقیت در پیش بینی تفکر انتقادی و شادکامی
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقیت
مقاله تفکر انتقادی
مقاله شادکامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اله کرمی آزاد
جناب آقای / سرکار خانم: علی آبادی خدیجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: یکی از ویژگی های منحصر به فرد انسان برخورداری از نیروی تفکر است، از آنجایی که خلاقیت به عنوان یکی از توانایی های ذهن انسان نقش عمده ای در نوآوری و حل مشکلات بشری بر عهده دارد، بررسی جنبه های مختلف آن یکی از اولویت های پژوهشی جهان حاضر به شمار می رود.
هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی سهم خلاقیت و مولفه های آن در پیش بینی تفکر انتقادی و شادکامی دانش آموزان پسر پایه سوم راهنمایی شهرستان قدس در سال تحصیلی ۹۲/۱۳۹۱ می باشد.
روش: به منظور انتخاب نمونه آماری از روش خوشه ای دو مرحله ای استفاده شد و بدین ترتیب ۱۱۰ نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه های خلاقیت عابدی، تفکر انتقادی کالیفرنیا و شادکامی آکسفورد استفاده شد. طرح تحقیق از نوع همبستگی بود و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد.
یافته ها: یافته های حاصل از همبستگی پیرسون رابطه مثبت و معنادار خلاقیت با تفکر انتقادی و شادکامی را نشان داد. همچنین رگرسیون چند متغیری نشان داد از میان مولفه های خلاقیت مولفه های سیالی، بسط، و ابتکار پیش بینی کننده های معناداری برای تفکر انتقادی هستند اما ضریب رگرسیون مولفه انعطاف پذیری، برای پیش بینی تفکر انتقادی معنادار نیست. همچنین کلیه مولفه های خلاقیت پیش بینی کننده های معناداری برای شادکامی هستند.
بحث و نتیجه گیری: خلاقیت و مولفه های آن پبش بینی کننده های تفکر انتقادی و شادکامی هستند، بنابراین با توجه به قابل آموزش بودن خلاقیت، باید در مطالعات علمی و تدابیر آموزشی به آن توجه ویژه ای داشت.