سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدمهدی فرخی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی
محمدعلی رزاقی – کارشناس ارشدمدیریت صنعتی
فرهاد فدایی – کارشناس ارشد مدیریت صنعتی

چکیده:

خصوصی کردن شرکت های دولتی به خودی خود یک هدف تلقی نمی گردد بلکه ابزاری درجهت تحقق سایراهداف اقتصادی است و امروزه خصوصی سازی درشرایطی بیشترین تاثیر را دارد که بخشی از یک برنامه وسیعتر اصلاح اقتصادی و توسعه بخش خصوصی باشد بی تردید خصوصی سازی درشرکت های دولتی موجب بهره وری و رشد اقتصادی همچنین نقش کلیدی دردستیابی به موفقیت محسوب میشود از این رو دردهه های اخیر رویکرد خصوصی سازی یکی از بحثهای صدرنشین مسائل اقتصادی شد لذا دولت نهم جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش اصل خصوصی سازی با هدف رشد و توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی همچنین درجهت مشارکت عمومی گسترش بازار سرمایه کشور ارتقای فرهنگ سهامداری تفکیک وظایف حاکمیتی وبنگاه داری دولت درپی واگذاری بخش عظیمی از فعالیته ای اقتصادی به بخشهای خصوصی و تعاونی درقالب طرح توزیع سهام عدالت برامد دراین راستا هدف این مقاله نیز به بررسی نقش خصوصی سازی ردبهره وری و رشد و توسعه اقتصادی شرکت های دولتی درایران می پردازد و بدین منظور از روش کتابخانه ای استفاده گردید.