سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

همت هادیان – کارشناسان ارشد مدیریت صنعتی گرایش مالی
احمد مرادی –
محمد خالقی –
حمیدرضا دهشت –

چکیده:

هدف از اجرای این تحقیق مطالعه و بررسی آثار خصوصی سازی درافزایش کارایی دربخش خدمات عمومی آثار و تبعات ویژه آن برورزش استان دربخش قهرمانی است نمونه آماری ۱۵۰ نفراز مدیران سازمان تربیت بدنی تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش و تربیت بدنی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در۶ گروه از سطوح مختلف مدیریتی و همچنین در۴ گروه مدیران باشگاه مدیران آموزشی اجرایی و ستادی دردوره درسطح استان سمنان درنظر گرفته شدند تحقیق از نوع پیمایشی و ازطریق میدانی و کتابخانه ای انجام شده است برای بررسی اهداف ویژه و ازمون فرضیه های تحقیق از پرسشنامه ۲۵ پرسشی در۳ زمینه اصلی استفاده شد روایی و پایانی پرسشنامه تحقیق با بهره گیری از روشهای آماری و با ضریب اطمینان ۹۷ درصد مورد بررسی و تایید قرارگرفت مدیران درمجموع نسبت به اعمال سیاست خصوصی سازی ۸۵ درصد نظر موافقدارند و معتقدند اجرای سیاست مزبور با توسعه و تحول درورزش و ارتقای کارایی همراه است و موجب اصلاح ساختار ورزش استان و کشور خواهد بود.