سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای دانش محوری در مدیریت پایدار کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمانه نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
رضا تمرتاش – مربی گروه مرتعداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمدرضا طاطیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری
فاطمه سالاریان – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری

چکیده:

آگاهی از ویژگیهای خاک رویشگاه هرگونه گیاهی نقش موثری در پیشنهاد گونه های سازگار با شرایط خاک درمناطق مشابه دارد کشف روابط بین پوشش گیاهی و خاک از موارد مهم در مدیریت مراتع محسوب میش ود بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک و تعیین مهمترین خصوصیات خاک به سبب آن که بیشترین نقش رادر تغییر پوشش گیاهی دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است این تحقیق در منطقه سرخ آباد سوادکوه استانمازندران انجام گرفت و نتایج حاصل از آن نشان دادکه میزان ماده آلی درخاک منطقه اندک و همچنین بیشترین درصد خاک منطقه متشکل از شن می باشد بافت خاک منطقه در دو تیپ بصورت شنی لومی و شنی می باشد.