سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مرضیه شهریاری – کارشناس ارشد جامعه شناسی و مدرس دانشگاه
سید عبدالحسین نبوی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

اگر چه دگرگونی های بنیادی که در اتباط با زنان اتفاق افتاده است، منجر به تحول نقش و جایگاه اجتماعی آنان در بخش های از جامعه شده و زن را به حوزه ای وارد نموده که قبلا تحت نفوذ و سلطه مردان بوده است، لکن این تحول در موقعیت اجتماعی هنوز نتواسته است، موقعیت نابرابر زن و مرد را دگرگون کند؛ تا جایی که زنان فشارهای مضاعفی را به دلیل ایفای نقش های چند گانه تجربه می کنند. این مطالعه با هدف بررسی نقش خانواده در فعالیت های کارآفرینانه ی زنان اجرا شد. جامعه آماری در پژوهش حاضر متشکل از ۱۴۰ نفر از زنانی است که کسب و کاری را به طور مستقل یا با شراکت، تاسیس و اداره می کنند. روش پژوهش پیمایشی و از ابزار پرسشنامه، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های مانند آزمون کای اسکوئر و رگرسیون چند متغیره انجام شد. نتایج بدست آمده نشان میدهد که بین،متغیرهای انتظارات نقش خانوادگی، ابهام نقش خانوادگی، تعارض خانواده با کار و باورهای کلیشه ای با کارآفرینی زنان رابطه معنی دار معکوسی وجود دارد. همچنین اجتماعی خانواده علاوه بر تاثیر مستقیم با واسطه انتظارات نقش خانوادگی و ابهام نقش خانوادگی بر کارآفرینی زنان تاثیر داشته است.