سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فاطمه السادات سجادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،گروه روانشناسی بالینی،کرج،ایران

چکیده:

باتوجه به اهمیتی که معضل روسپیگری داراست هدف ازاین پژوهش بررسی نقش خانواده درروسپی شدن دختران جوان درشیراز میباشد روش تحقیق این پژوهش کمی و تکنیک آن پیمایشی است جامعه آماری این پژوهش دختران روسپی شهرشیراز می باشد و ۵۰نفربه عنوان نمونه انتخاب شده است جهت جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه استفاده شده است تجزیه و تحلیل داده ها دردو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده ازنرم افزار SPSS صورت گرفته است ازمون فرضیه ها نشان میدهد که بین متغیرهای وقایع خانوادگی رابطه صمیمانه والدین با فرد نظارت و کنترل والدین اعتیادوالدین وضعیت اقتصادی خانواده، اعتقادات مذهبی والدین و روسپیگری رابطه معنی دار وجود دارد.