سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای روانشناسی و علوم تربیتی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

افسانه رضایی نسب – استادمدعو دانشگاه پیام نور مرکز الشتر
اعظم رضایی نسب – استادمدعو دانشگاه پیام نور
زینب بهاروندی – کارشناسی ارشد

چکیده:

امنیت از نیازها و انگیزه های اساسی انسان به شمار می رود بطوریکه با زوال آن ارامش خاطر انسان از بین می رود و تشویش اضطراب و ناآرامی جای آن را می گیرد و مرتفع شدن بسیاری از نیازها درگرو تامین امنیت است بطوریکه ابراهام مازلو نیز درسلسله مراتب نیازها احساس امنیت را بلافاصله بعد از ارضای نیازهای اولیه قرارمیدهد کاهه ۱۳۸۴ ص ۱۳۳ موضوع امنیت از فرد شروع و به خانواده و جامعه منتهی می گردد فرد ممکن است به دو دلیل احساس ناامنی نماید اول بهدلیل عدم تربیت صحیح درخانواده که اساس شکلگیری شخصت است دوم احساس ناامنی به خاطربه دلیل موقعیت و ضعیت خاص جامعه و عوامل مخلی که امنیت و احساس امنیت فرد را خدشه دار می کند برخی از جامعه شناسان علت ارتکاب جرم را عوامل زیست شناسی میدانند از دیدگاه روانشناختی کج روی عکس العملی است به مشکلات شخصیتی درواقع کج روی ها ناشی از نوع آشفتگی روانی است