سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مسلم مهدوی نیا – کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور
علی قلی زاده – کارشناس جغرافیای انسانی، دانشگاه پیام نور
جعفر مهدوی نیا – فوق لیسانس عمران- مدیریت در سوانح طبیعی، مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی اس
گیتی صلاحی اصفهانی – دکترای جغرافیاو برنامه ریزی روستایی، استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پ

چکیده:

بررسی آثار و پیامدهای ناشی از گذران اوقات فراغت و گردشگری از موضوعات مهم و مورد توجه جغرافیدانان در عصر حاضر می باشد. از مهم ترین آثار ناشی از گذران کوتاه و میان مدت اوقات فراغت در فضاهای روستایی، ساخت خانه های دوم است نواحی روستایی مهم ترین عرصه هایی هستند که در زمینه گردشگری و فعالیت ه ای وابسته به آن به شدت مورد بهره برداری قرار گرفته و با تحولات مستمر در زمینه کاربری اراضی و پیامدهای حاصل از آن مواجه شده اند. توسعه گردشگری نیز شامل مسائل عمده طبیعی، فرهنگی، بومی و … می باشد که با توجه به خانه های دوم می تواند در نواحی روستایی تجلی یابد. در این مقاله با بررسی موردی روستای خاوه از توابع شهر قم سعی شده است تا به سوال زیر پاسخ داده شود: خانه های دوم روستایی در توسعه گردشگری روستایی چه نقشی دارند و عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری روستای خاوه چیست؟ برای این کار با انجام مشاهدات عینی و تحقیقات به عمل آمده از روستا به نقش دولت، مشارکت مردم در حفظ و نگهداری روستا و نقش آن در توسعه گردشگری روستایی در چارچوب مدل SWOT پرداخته ایم و به این نتیجه رسیدیم که می توان با توسعه خانه های دوم، آن را به عنوان ابرازی مفید و کارا برای توسعه گردشگری نواحی روستایی در نظر گرفت و در زمینه گردشگری، برای تأمین نیازهای گردشگران از یک طرف و تجدید حیات اقتصادی و اجتماعی نواحی روستایی از طرف دیگر به درست گام برداشت.