سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی امیدی – عضو هیات علمی ،گروه حقوق، دانشگاه پیام نور

چکیده:

محیط زیست نعمتی است الهی، که بهرهبرداری از آن بر همگان واجب و ضروری است. همچنین توسعه علم و پیشرفت دانش بشری در جهان کنونی، ازدیاد جمعیت، بیابانی شدن مناطق خشک، تخریب اکوسیستمها و جنگلها و رشد مناطق شهری، آلودگیهای آب و هوا و نهایتا فرسایش خاک موجب گردیده تا خسارتهای فراوانی به محیط زیست وارد شود و بحران های زیست محیطی روز به روز افزایش یابد، لذا به همین علت است که حقوق محیط زیست در سطح ملی و بینالمللی مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله در صدد است تا ضمن بیان قواعد و اصول حقوق بین الملل محیط زیست، تاثیر این اصول را برتوسعه پایدار تبیین نموده و در ادامه مبانی و ماهیت مسئولیت مدنی خسارات زیست محیطی را با تاکید بر توسعه پایدار روشن سازد و نقش قوانین موضوعه ایران از جمله قانون اساسی کشورمان را در خصوص حفاظت از محیط زیست مشخص نماید