مقاله نقش حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی در پیش بینی اختلال اضطراب اجتماعی دانشجویان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی از صفحه ۸۹ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: نقش حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی در پیش بینی اختلال اضطراب اجتماعی دانشجویان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال اضطراب اجتماعی
مقاله حساسیت اضطرابی
مقاله تنظیم هیجانی
مقاله ارزیابی مجدد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشهدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم پور عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: ایل بیگی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده شهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش تعیین نقش حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی در پیش بینی اضطراب اجتماعی در دانشجویان بود. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این پژوهش همه دانشجویان کلیه بخش های دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ بودند که ۳۱۷ نفر (۲۲۰ مرد و ۹۷ زن) از آنها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل مقیاس های افکار اضطرابی (ولز، ۱۹۹۴)، تنظیم هیجانی (گراس و جان، ۲۰۰۳) و حساسیت اضطرابی (ریس و همکاران، ۱۹۸۶) بود. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ارزیابی مجدد به عنوان یکی از مولفه های تنظیم هیجانی به صورت منفی و معنادار و حساسیت اضطرابی به صورت مثبت و معنادار قادر به پیش بینی اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان بودند (P<0.001). نتایج این پژوهش نشان داد که ارزیابی مجدد و حساسیت اضطرابی، عناصر روان شناختی مهمی در پیش بینی اضطراب اجتماعی هستند.