سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسنعلی آقاجانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
هدا دیلمی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی واحد
آمنه دیلمی – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واح

چکیده:

جو سازمانی، انعکاسی از رویه ها و اعتقادات مشترک و سیستم های ارزشی در یک سازمان است که می توان آن در درک کارکنان از حوادث، اقدامات و روشها و رفتارهای سازمانی دانست. بهره وری، دستیابی به تخصیص بهینه منابع و امکانات در راستای تحقق حداکثر میزان تولید است. امروزه گستر فعالیت های بازرگانی، جهانی شدن و تغییرات سریع تکنولوژی در محیط سازمانها عاملی است که منجر گرددیه تا سازمانها برای حفظ بقاء و مزایای رقابتی خود از انعطاف پذیری لازم برخوردار باشند. لازمه انعطاف پذیری تغییرات سریع است و این تغییرات بدون داشتن اطلاعات از جو سازمان امکانپذیر نیست. در مقاله حاضر ابتدا با هدف نقش جو سازمانی جهت بهبود بهره وری سازمانها، ضمن مروری مستند بر ادبیات موضوعی مربوط به جو سازمانی و بهره وری و موضوعات مرتبط با آن، به ارائه مدلی هفت بعدی بمنظور بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر جو سازمانی و نقش آن در خلق بهره وری در سازمانها می پردازد. و در پایان با استفاده از نتایج تحقیق به پیشنهاد کاربردی از جمله ارائه چهارچوبی برای ارزیابی و تغییر جو سازمانی در نظر گرفته شود پرداخته خواهد شد.