سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

موسی جاودان – عضو هیأت علمی دانشگاه هرمزگان

چکیده:

هدف این پژوهش بررسی و مطالعه نقش جهت گیری مذهبی، سلامت روان و جو عاطفی خانواده در شکل گیریشخصیت فکری منعطف دانش آموزان دوره متوسطه اول شهر بندرعباس بود. گروه نمونه شامل ۳۷۷ دانش آموز دورهاول متوسطه (۱۷۹ پسر و ۱۹۸ دختر) با گروه سنی ۱۲ تا ۱۶ ساله شهر بندرعباس بودند که در سال تحصیلی ۹۴-۹۳به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس جهت گیریمذهبی آلپورت و راس (۱۹۶۷)، پرسشنامه ۲۸ ماده ای سلامت روان گلدبرگ (۱۹۷۲)، مقیاس جو عاطفی خانوادههیل برن (۱۹۶۴) و مقیاس شخصیت فکری محقق ساخته بود. نتایج نشان داد که جهت گیری مذهبی، سلامت روان وجو عاطفی خانواده می توانند به طور مثبت و معنی داری نوع شخصیت فکری دانش آموزان دوره متوسطه را پیشبینی کنند (جهت گیری مذهبی و شخصیت فکری منعطف (r=0/017, p≤۰/۰۰۱ و N=377)؛ (جو عاطفی خانوادهو شخصیت فکری منعطف (r=0/49, p≤۰/۰۰۱ و N=377) و (سلامت روان و شخصیت فکری منعطف (r=0/27, p≤۰/۰۰۱ و N=377) به عبارت دیگر، متغیر های جهت گیری مذهبی، جو عاطفی خانواده و سلامت روان می توانند ۱۶ درصد شخصیت فکری منعطف نوجوانان را تبیین کنند.