سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

صالح یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
حمیدرضا مرادی – دانشیار گروه مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس
اکبر نجفی – استادیار گروه مهندسی جنگل دانشگاه تربیت مدرس
سمیه میرزایی – دانش آموخته مهندسی منابع طبیعی

چکیده:

فرسایش خاک از مهمترین معضلات زیست محیطی و تولید مواد و غذا در جهان است که تأثیرات مخربی بر زیست بوم-های طبیعی و تحت مدیریت انسان دارد. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر جهتهای جغرافیایی در سطوح فرسایش تحت تاثیر جادههای جنگلی در جادههای جگلی، جنگل آموزشی پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفت. تحقیق حاظر با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و پیمایش صحرایی و مساحی عارضههای فرسایشی با استفاده ازGPS صورت گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که جهت جغرافیایی شمال غربی در این منطقه دارای بیشترین سطوح فرسایشی بود که مساحت این سطوح ۱۸۱۵۴ متر مربع میباشد. همچنین نتایج نشان داد که فراوانی عارضههای فرسایشی در جهت شمال شرقی دارای بیشترین مقدار است که میتوان این نتایج را به این گونه تحلیل کرد که در جهتهای شمال غربی به علت وجود رطوبت بسیار زیاد پوشش گیاهی استقرار مناسبتری دارد ولی وجود رطوبت یک عامل تشدید کنند فرسایش نیز میباشد و پوشش گیاهی فقط از وقوع عارضههای فرسایشی با شدت پایین جلوگیری میکند و رطوبت زیاد سبب وقوع فرسایشهای با سطوح بیشتر میگردد. از نتایج تحقیق حاظر میتوان جهت ارائه راه- کارهای مدیریتی جهت کاهش میزان فرسایش ناشی از جادههای جنگلی در جهت های جغرافیایی و اولویت بندی جهت- های جغرافیایی جهت کاهش هزینهها و استفاده بهینه از منابع استفاده نمود